STATUTEN

NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1

De vereniging draagt de naam: "ONDERNEMERSVERENIGING ALKEMADE" en is gevestigd in de gemeente Alkemade.

Artikel 2
De vereniging is opgericht op acht en twintig september negentienhonderd zeven en tachtig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL
Artikel 3

1. De vereniging heeft ten doel:
a.   het bevorderen van het contact tussen ondernemers in dan wel in de naaste omgeving van de
gemeente Alkemade;
b.   het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden in de ruimste zin des woords.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a.   het bevorderen van een goede verstandhouding tussen de leden;
b.   het organiseren van voorlichtings- en/of informatiebijeenkomsten;
c.    het houden van bijeenkomsten ter bespreking van plaatselijke belangen, van bedrijfseconomische vraagstukken en van sociaal-economische onderwerpen van wijdere strekking;
d.   het onderhouden van contacten met de plaatselijke overheden en met diverse maatschappelijke groeperingen, alles voor zover dienstig aan het doel der vereniging;
e.   alle andere wettige middelen, welke voor het doel der vereniging bevorderlijk zijn.
3. De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst.

LEDEN EN BEGUNSTIGERS
Leden
Artikel 4

1. Leden zijn natuurlijke personen, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
2. Om als lid te kunnen toetreden, moet iemand
a.   als ondernemer in dan wel in de naaste omgeving van de gemeente Alkemade gevestigd zijn, onder welke rechtsvorm dan ook, dan wel
b.   op grond van zijn leidende functie in een aldaar gevestigde onderneming, maatschappelijk met een ondernemer gelijk kunnen worden gesteld.
3. Over het al of niet toelaten als lid beslist het bestuur, evenals over het wijzigen van een lidmaatschap in een begunstiging.
4. Bij weigering van toelating als lid door het bestuur, staat beroep open op de algemene ledenvergadering.
5. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van de leden zijn opgenomen.

BEGUNSTUGERS
Artikel 4a

1. Als begunstigers van de vereniging kunnen worden toegelaten die natuurlijke personen die niet meer voldoen aan artikel 4, lid 2 (ex-ondernemers) en non-profit organisaties, zoals overheids- of semi-overheidsinstanties en onderwijsinstellingen, welke te Alkemade zijn gevestigd of kantoor houden.
2. Het in artikel 4, leden 3 en 4 en in artikel 5 en 6 ten aanzien van de leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de begunstigers.
3. De begunstigers zullen de berichtgeving van de vereniging ontvangen; zij hebben de bevoegdheid de informatieve bijeenkomsten van de vereniging bij te wonen en deel te nemen aan de overige activiteiten van de vereniging. Zij hebben geen stemrecht in de algemene ledenvergaderingen.

VERPLICHTINGEN
Artikel 5

1. De leden zijn verplicht:
a.   de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de bevoegde organen, na te komen;
b.   de belangen van de vereniging niet te schaden;
c.   alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien of welke de vereniging aangaat, voor zover laatstbedoelde verplichtingen betrekking hebben op de leden van de vereniging.
2. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene ledenvergadering.
3. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit, waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verzwaard, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 1 sub b door opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten.
4. De door de leden te betalen contributies worden bij het huishoudelijk reglement geregeld.

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 6

1.  Het lidmaatschap eindigt:
a.   door opzegging door het lid;
b.   door opzegging door de vereniging;
c.   door royement door de algemene ledenvergadering.
d.   door overlijden, faillissement of onder curatelestelling van het lid;
2. De opzegging door het lid geschiedt per brief aan het bestuur.
3.    a.   De opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur met opgave van redenen, die tot de opzegging hebben geleid met inachtneming van een opzegtermijn van acht weken.
b.   De opzegging door de vereniging kan alleen geschieden:
wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke voor het lidmaatschap door de statuten worden gesteld;
-wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of
-wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Royement door de algemene ledenvergadering vindt plaats op grond van handelingen in strijd met de statuten en/of reglementen en wettig genomen besluiten. Het royement moet per aangetekende brief en met redenen omkleed aan het betrokken lid worden medegedeeld.
5.  Ingeval van opzegging door het bestuur heeft het betrokken lid recht van beroep op de algemene ledenvergadering.
6. Verlies van lidmaatschap doet alle daaraan verbonden rechten teloor gaan.
7. Het lid blijft na beëindiging van het lidmaatschap volledig aansprakelijk voor de contributie over het lopende verenigingsjaar.

BESTUUR
Artikel 7

1. Het bestuur bestaat tenminste uit vijf leden, die door de algemene ledenvergadering worden gekozen uit de leden.
2. De functies worden in onderling overleg tussen de bestuursleden toegewezen.
3. De wijze van verkiezen, schorsen en aftreden van-, zomede het toewijzen van de functies aan de bestuurders wordt nader geregeld bij huishoudelijk reglement.
4. De meerderheid van het bestuur moet bestaan uit leden, genoemd onder artikel 4.

Artikel 8
1. Het bestuur heeft de leiding van de vereniging onder verantwoordelijkheid van de algemene ledenvergadering.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Indien het aantal bestuursleden echter beneden vier is gedaald, is het verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaatsen aan de orde komt.
3. Geldige bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering, waarin tenminste drie bestuursleden aanwezig zijn.
4. Het bestuur is bevoegd bepaalde onderdelen van zijn taak onder zijn verantwoordelijkheid te delegeren aan een of meerdere commissies.
5. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
6. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
a.   onverminderd het bepaalde sub b. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen welke een waarde van vijfduizend euro (_ 5.000.-) te boven gaan.
b.   1. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken;
2. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
3. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het uitzetten van gelden bij banken of het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
4. het aangaan van dadingen;
5. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
6. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 9

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte;
2. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt, onverminderd het in artikel 8 bepaalde, tevens toe aan de voorzitter, tezamen met de secretaris en de penningmeester.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 10

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt er een algemene ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a.   het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 13, met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b.   de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c.   voorziening in eventuele vacatures;
d.   voorstellen van het bestuur of de leden, welke bij de oproeping voor de vergadering zijn aangekondigd.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op verzoek van tenminste twintig procent van de per de laatste algemene ledenvergadering stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeen roepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van maximaal vier weken.
Indien aan het verzoek niet binnen veertien dagen is voldaan, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 11 lid 5 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen krant.

Artikel 11
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.
Geen toegang hebben leden of bestuursleden, die geschorst zijn.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen, beslist het bestuur.
3. Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft een stem; begunstigers hebben geen stemrecht.
4. De oproeping tot de algemene vergaderingen geschiedt schriftelijk met vermelding van de te behandelen onderwerpen aan de adressen van de leden volgens het register, bedoeld in artikel 4 lid 5 en met inachtneming van een termijn van ten minste eenentwintig dagen, de dag der oproep en die der vergadering niet meegerekend; een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 16 en 17.
5. De regelen omtrent de leiding van de algemene vergadering, de besluitvorming en het notuleren van het verhandelde worden vastgesteld bij het huishoudelijk reglement.

FINANCIËN
Artikel 12

De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
a. contributies;
b. subsidies;
c. alle andere wettige inkomsten.

Artikel 13
1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een jaarvergadering zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid.

Artikel 14
1. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
2. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van boeken en bescheiden te geven.
3. Zo de commissie dat wenst, kan zij zich door een deskundige doen bijstaan.
4. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar te bewaren.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 15

Ter uitvoering van de statuten stelt de algemene ledenvergadering een huishoudelijk reglement vast. Dit reglement mag niet in strijd zijn met de Wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 16

1. In deze statuten kunnen slechts veranderingen worden aangebracht door een algemene ledenvergadering en met ten minste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen.
2. De algemene ledenvergadering, waarin een voorstel tot wijziging van de statuten aan de orde komt, moet minstens dertig dagen van tevoren door het bestuur aan de leden bekend gemaakt worden.
De uitnodiging tot het bijwonen van deze vergadering dient een duidelijke omschrijving van de voorgestelde wijziging te bevatten.
3. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden en zulks moet bij de oproeping worden vermeld.
4. Bij de stemming over genoemde veranderingen moet minstens drievierde van het aantal leden aanwezig zijn. Indien genoemde stemming geen doorgang heeft kunnen vinden wegens het ontbreken van het vereiste aantal leden, zal binnen dertig dagen opnieuw een algemene ledenvergadering worden belegd, die ongeacht het aantal leden, bindende besluiten omtrent statutenwijziging kan nemen.

ONTBINDING
Artikel 17

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo, na vereffening, vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren.
Ieder hunner ontvangt een gelijk deel.
Bij het besluit tot ontbinding kan ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 18

Bij verschil van mening omtrent de toepassing van enig artikel van deze statuten, zomede in alle gevallen waarin de Wet, deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur onder verantwoording aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Artikel 19
Het bestuur is verplicht in geval van wijziging in de persoon van een of meer bestuurders, die vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben, dan wel in een of meer bepalingen van deze statuten, deze wijziging onverwijld te doen inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, waaronder deze vereniging ressorteert.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 1

1. Ten aanzien van de door het bestuur ter tafel gebrachte voorstellen hebben de leden het recht wijzigingen voor te stellen.
2. Elk lid heeft het recht bij het bestuur schriftelijk een voorstel met toelichting in te dienen. Het bestuur is verplicht dit voorstel te plaatsen op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering indien het door ten minste tien leden is ondertekend.

CONTRIBUTIE
Artikel 2

1. De contributie zal jaarlijks worden vastgesteld tijdens de algemene vergadering.
2. Bij tussentijds toetreden als lid zal voor de resterende kwartalen contributie worden berekend.
3. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van het bestuur, kan (gedeeltelijk) ontheffing van contributie worden verleend.

BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 3

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee bestuursleden dit in belang der vereniging nodig oordelen.
2. De bestuursvergaderingen worden door de secretaris ten minste een week van tevoren bijeengeroepen.

FUNCTIES

Artikel 4
1. De voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs- en algemene vergaderingen, welke hij na overleg met de secretaris tijdig doet bijeenroepen. Hij heeft het recht de besprekingen over een onderwerp te sluiten tenzij tweederde van het aantal ter vergadering aanwezigen voortzetting wenst.
2. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid of ontstentenis.
3. De secretaris is belast met het convoceren van de bestuurs- en algemene vergaderingen. Hij houdt aantekeningen van hetgeen in de vergaderingen wordt behandeld en verzorgt de notulen. Hij voert correspondentie van de vereniging en bewaart het archief. Voorts draagt hij er zorg voor, dat op elke vergadering een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement alsmede een bijgehouden ledenlijst aanwezig zijn. In de jaarvergadering brengt hij verslag uit over het voorgaande verenigingsjaar.
4. De penningmeester is belast met de financiuële administratie der vereniging. Hij is te allen tijde verplicht aan het bestuur inzage te geven van de boeken en desgevraagd verantwoording af te leggen van het financiële beheer.
Elke uitgave moet zoveel mogelijk door een bewijsstuk zijn gedekt.
In de jaarvergadering brengt hij verslag uit van het financiële beleid over het afgelopen boekjaar.

BESTUURSVERKIEZING
Artikel 5

1. Een op de algemene vergadering gekozen bestuurslid treedt na afloop van deze vergadering in functie. Een aftredend lid blijft in functie tot het einde van de genoemde algemene vergadering.
2. De bestuursleden worden aangesteld voor een periode van drie jaar, en zijn daarna herkiesbaar.
3. Een bestuurslid kan worden geschorst indien op grond van niet-functioneren in het bestuur, bij een bestuursbesluit genomen met algemene stemmen - en de stem van het betreffende bestuurslid niet meegerekend - in een vergadering waarbij het voltallige bestuur aanwezig is.

BESLUITVORMING - VERKIEZINGEN
Artikel 6

1. Voor zover in de statuten niet anders wordt bepaald, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd, tenzij de algemene vergadering anders besluit. Blanco stemmen tellen niet mee. Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Stemming kan alleen plaatsvinden over op de convocatie vermelde onderwerpen, tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit.

2. Wordt bij een verkiezing van personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan volgt een tweede vrije stemming. Verkrijgt ook dan niemand de volstrekte meerderheid, dan vindt herstemming plaats tussen hen, die bij de tweede stemming gelijkelijk het hoogste aantal stemmen op zich verenigden of, indien het hoogste stemmental niet gelijkelijk werd verkregen door twee of meer personen, tussen hen, die bij de tweede stemming de twee hoogste aantallen stemmen verwierven.

Wordt bij de derde stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan wordt degene, die bij deze stemming het hoogste aantal stemmen verkreeg, geacht te zijn gekozen. Wordt bij de derde stemming het hoogste aantal stemmen tegelijkertijd verkregen door twee personen, dan beslist het lot.

BIJEENKOMSTEN NIET ZIJNDE LEDENVERGADERINGEN
Artikel 7

Aanwezig kunnen zijn alle leden en begunstigers eventueel vergezeld van een introducé(e) en of zij die uitgenodigd zijn door het bestuur.

+ + + +

© 2003 CCC/OVA Aan deze verstrekte informatie, eigendom van OVA, zijn geen rechten te ontlenen. OVA is niet aansprakelijk in welke vorm dan ook.

 

CONTACT


OVKB Ondernemersvereniging Kaag en Braassem
Tech Campus De School
Schoolbaan 1
2371 VJ Roelofarendsveen
taairaterces.[antispam].@ovkb.org